Ytringsfriheten vi nå må kjempe forFoto: Pexels

I dagens Norge har alle rett til å gi uttrykk for det de mener, men hvis dette begrenses med flere enn eksisterende unntak i dag, så vil det være en fare for demokratiet i dette landet.

Ytringsfriheten er en forutsetning for demokratiet, og dersom vi tar den for gitt – så kan konsekvensene bli enorme; ikke minst svært negative for kommende generasjoner.

Hva menes med begrensninger i ytringsfriheten?

Begrensningene innebærer at det ikke er tillatt å fremsette trusler, krenke privatlivet eller å lage utsagn som diskriminerer eller er hatefulle. Se: Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

Vi må alle ta ansvar for å bevare ytringsfriheten

Ja, alle må ta ansvar for å verne om ytringsfriheten, men også det å vise hensyn til medmennesker. Sunn fornuft og logisk tankegang er lov å bruke, og på skolen bør alle lære om både kritisk tenking og det å kunne reflektere over slike viktige spørsmål.

Dessverre, så er det ikke alle som forstår hvor viktig denne friheten er.  Selv om de skulle forstå, så er ord og handling en annen sak, og hva de selv velger å handle med bakgrunn i. Enkelte mener at religion er overordnet alt annet – noe vi i Norge ikke kan akseptere.

Mennesker verden over blir utsatt for grov vold, tortur og smertefull død, kun fordi «de mener» – og da må noe gjøres. Det er ikke kun ute i den store verden at denne problemstillingen er en virkelighet. Dette kommer stadig nærmere oss, og vi har også i Norge hatt flere debatter om ytringsfrihet opp igjennom årene, konfrontasjoner og tragiske hendelser.

Frankrike har merket dette på kroppen den siste uken. En lærer viste Muhammed-karikaturer i en time om ytringsfrihet, og ble brutalt drept. Han fikk halsen skåret over.

Vi har ikke råd til å gjøre feil

Religion kan ikke trumfe ytringsfriheten. Da får vi et stort problem i Norge – og som vil lede Norge i feil retning for den yngre garde og kommende generasjoner.

Vi kan ikke la tro og religiøs overbevisning vinne over menneskers rett til å mene og ytre seg om blant annet religion.

Vil du lære mer om lovverket på dette området, så får du her et utdrag fra Lovdata.no:

Del I – Rettigheter og friheter, art 10. Ytringsfrihet

  1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.
  2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.

Kongeriket Noregs grunnlov, E. Menneskerettigheter, § 100

  • Ytringsfrihet må være.
  • Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.
  • Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.
  • Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.
  • Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.
  • Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.

SjekkPulsen.no

Trykk på Facebook-ikonet for å dele på Facebook
Share on facebook
Facebook